Verwerking van toernooi FIDE-ELO

Transferts

Formulaire de transfert

Inleiding

Omdat het niet altijd duidelijk is wiens verantwoordelijkheid het is, omdat de betrokken vrijwilligers niet altijd onmiddellijk beschikbaar zijn, omdat soms een onmiddellijke actie (bijvoorbeeld naar de FIDE toe) nodig is, heeft de RvB besloten om het e-mailadres fide@frbe-kbsb-ksb.be te creëren. Vanaf nu dienen alle vragen, alle homologaties, alle rapporten verstuurd te worden naar dit adres. Vervolgens zal één van de volgende bestuurders (diegene wie hier verantwoordelijk voor is en/of die beschikbaar is), deze mail behandelen :

  • Daniel Halleux, Verantwoordelijke van het Nationaal – en FIDE-Klassement
  • Luc Cornet, Verantwoordelijke van de Nationale Toernooien en contactpersoon bij de FIDE
  • Ludo Martens, Nationale Penningmeester.

Verwerking van toernooiresultaten voor FIDE-ELO

Homologatie

Voor de verwerking van de resultaten kent de FIDE twee groepen van toernooien: normtoernooien en geen normtoernooien.

Ten minste 45 dagen voor aanvang van het toernooi moet de organisator van  een normtoernooi een aanvraag indienen. Een homologatieaanvraag voor het andere type toernooi moet door de organisator ten minste 20 dagen voor het toernooi ingediend worden.  Elke aanvraag moet verstuurd worden  naar het algemene adres fide@frbe-kbsb-ksb.be en moet de volgende toernooigegevens bevatten: naam van het toernooi; de periode waarin deze resultaten dienen verwerkt te worden; naam, fide-id en de coördinaten van de organisator ( email,  telefoonnummer  , …); naam en fide-id van de scheidsrechter(s); speeltempo; datum en uur van de ronden; speellokaal. Al deze gegevens staan in het exceldocument Registration_Form. Nadat het toernooi aanvaard werd voor homologatie zal dit gepubliceerd worden op de KBSB-website in de lijst van toernooien  van de aangevraagde periode. Een bevestigingse-mail zal aan de organisator gezonden worden.

Voor toernooien die méér dan 90 dagen duren, moet een homologatieaanvraag per maand ingediend worden en de tussentijdse resultaten moeten maandelijks worden gerapporteerd met inachtname van de verzendtermijnen. Anderzijds zal er maar één factuur komen (zie FIDE handboek B 02 § 4).

Na afloop van het toernooi

De hierna vermelde data moeten in elektronisch formaat binnen de 7 dagen na het einde van het toernooi naar het algemene adres fide@frbe-kbsb-ksb.be worden verstuurd. Een boete van 70 € zal verrekend worden aan de organisator die deze periode niet respecteert of die onvolledige bestanden of bestanden met fouten verstuurde. Daarnaast, als de FIDE een boete aan de KBSB zou opleggen voor laattijdige verzending of voor niet-verzending en als de oorzaak hiervoor bij de organisator zou liggen, dan wordt ook deze boete aan de organisator opgelegd.

De data die per email moeten verzonden worden, zijn:

  • Het rapport volgens het KRAUSE-formaat (met in de hoofding de details van het toernooi en vervolgens de spelers met hun resultaat per ronde). Dit rapport kan door elk paringsprogramma gegenereerd worden. Wel dient men goed aandacht te schenken dat de gegevens van het toernooi en van de spelers nauwkeurig vervolledigd worden.
  • Het TRF-bestand (Tournament Report Form).
  • Eventueel: in geval Pair Two gebruikt wordt, de  SWS file  van de laatste ronde; de toernooigegevens moeten met de grootste nauwkeurigheid vervolledigd worden (naam van het toernooi, toernooisysteem, scheidingssysteem, speeltempo, begin- en einddatum van het toernooi, datum van elke ronde, naam van de scheidsrechter(s), FIDE-stamnummers, naam van de spelers, enz., …).
  • Een PGN-file die  de partijen van het toernooi bevat: verplicht voor de  spelers die een norm behaalden.
  • Eventueel:  een file in ZIP- of RAR-formaat met de foto’s van alle Belgische deelnemers; elke foto moet van het JPEG- of GIF-type zijn met 160x200 px verticale.

In het geval er normen worden behaald in een toernooi, dan dient de speler de hoofdwedstrijdleider  te contacteren. Deze dient dan een FIDE-certificaat samen te stellen en ondertekend onmiddellijk te  sturen naar het algemene adres fide@frbe-kbsb.be.

Dit reglement is onmiddellijk van toepassing (met uitzondering voor de homologatie van de al begonnen toernooien; voor de toernooien die sinds meer dan 14 dagen beëindigd zijn en die nog niet verstuurd zijn naar de KBSB, gelieve zo vlug mogelijk contact op te nemen  via het algemene adres fide@frbe-kbsb.be.

 

 PRIJSSTELLING VAN TOERNOOIEN VOOR FIDE-ELO

Vanaf 1 juli 2009 zijn de kosten voor de verwerking van toernooien voor FIDE-ELO ten laste van de organisatie die de homologatie voor zijn toernooi aanvraagt.

 Van zodra de nationale penningmeester de factuur van de FIDE ontvangen heeft, zal een rekening aan de organisatie worden verstuurd.

De  kosten voor verwerking zijn samengevat in de volgende tabel:

Prijsstelling

Gesloten toernooien:
Gemiddelde toernooirating tot 2300 50
Gemiddelde toernooirating tussen 2301 - 2400 100
Gemiddelde toernooirating tussen 2401 - 2500 150
Gemiddelde toernooirating tussen 2501 - 2600 200
Gemiddelde toernooirating boven 2601 300
Andere toernooien:  
Zwitsers toernooi 1 € per speler
Ploegentoernooi 1 € per speler, geen maximum
Matchen overeenkomstig de toernooicategorie
Scheveningen toernooien zoals een ploegentoernooi

 

VERPLICHTING VANWEGE DE FIDE VOOR SPELERS ZONDER FIDE-ID DIE FIDE-GEREGISTREERDE TOERNOOIEN SPELEN

Belangrijk bericht voor zowel organisatoren van FIDE-geregistreerde toernooien als voor spelers zonder FIDE-ID die in het buitenland een FIDE-geregistreerd toernooi spelen.

Op maandag 12/08/2013 ontving de KBSB het volgende bericht van de FIDE:

 

Van: Directory Elista FIDE Office [mailto:directory@fide.com]
Verzonden: maandag 12 augustus 2013 09:47
Aan: Belgian Chess Federation

Onderwerp: New foreign players

Dear Friends,

FIDE receives a big number of mainly open tournaments where organizers welcome participants from their country or foreigners who have never played in FIDE rated tournaments before; that is players without a FIDE ID number.

National rating officers create ID numbers for their own Nationals but the foreigners are submitted without IDs.

QC believes that FIDE should not take responsibility to register new players as it is not possible to confirm the players' details provided by organisers. It is also not possible for FIDE to contact all Federations and request them to confirm details and create ID numbers.

QC has instructed the Elista Office to reject tournaments which are submitted without ID numbers.

We kindly request the national rating officers who cannot submit their tournaments for the reason mention above, to contact the Federations and request that they create ID numbers for the players who do not have one.

It should be noted that if a player is declared with a wrong Federation and wishes to change Federation, the Registration, Transfer & Rules of Eligibility for Player will be applied.

Ignatius Leong
QC Chairman

 

Het handelt dus over spelers die de FIDE niet kent (dus spelers zonder FIDE-ID). De algemene regel van de FIDE is nu duidelijk: alle spelers die partijen gespeeld hebben in een FIDE-geregistreerd toernooi, moeten een FIDE-ID ingevuld hebben bij de rapportage. Zij onderscheidt hierin twee gevallen: binnenlandse spelers en buitenlandse spelers. Indien een federatie een rapport van een binnenlands toernooi doorstuurt naar de FIDE, dan krijgen de binnenlandse speler zonder FIDE-ID automatisch een FIDE-ID. Echter dit laatste gebeurt niet voor buitenlandse spelers simpelweg omdat een federatie geen machtiging heeft over de FIDE-IDs van een andere federatie. Dus als er in een rapport van een federatie één of meerdere buitenlandse spelers zonder FIDE-ID steken, dan moest de FIDE hiervoor tussenkomen om die FIDE-IDs te genereren. In het bericht van de FIDE staat dat zij de verantwoordelijkheid van het genereren van nieuwe FIDE-IDs niet meer wil dragen en dat deze verantwoordelijkheid maar door de betreffende federaties moet gedragen worden. Hiermee bedoelt ze dus dat als er in een rapport één of meerdere buitenlandse spelers zonder FIDE-ID zouden zijn, de nationale rating officer dan maar aan de desbetreffende federatie(s) dient te vragen om hiervoor een FIDE-ID te genereren en om hen hierover feedback te geven zodat hij dan die FIDE-IDs in de rapportage kan verwerken.

Echter de RvB van de KBSB is het hier niet mee eens. Zij vindt dat het opvragen van FIDE-IDs bij andere federaties niet de verantwoordelijkheid van de KBSB is, maar van de organisatie (organisator/hoofdwedstrijdleider) van het FIDE-geregistreerd toernooi. Kortom als een organisatie van een FIDE-geregistreerd toernooi buitenlandse spelers zonder FIDE-ID toelaat, dan dient zij ook maar ervoor te zorgen dat zij voor die spelers een FIDE-ID verkrijgt van de desbetreffende federaties op het moment  ze haar rapport doorstuurt naar de nationale rating officer.

Hoe kan men nu zoeken naar de contactgegevens van de rating officer van een bepaald land?

Ga naar de FIDE-website: www.fide.com.

Klik in het menu bovenaan op FIDE, kies vervolgens op Directory en daarna op Member Federations.

Member Federations

Veronderstel dat u de Marokkaanse rating officer wilt contacteren. Marokko ligt in Afrika, dus u kiest voor regio Afrika. Vervolgens klikt u op Morocco (Engelse naam). Nu ziet u de bestuursraad van Marokko met alle contactgegevens waaronder die van de rating officer.

Veronderstel dat u de Zambiaanse rating officer wilt contacteren. Dezelfde procedure als daarnet. Kies Afrika en vervolgens Zambia. Ook hier is heel het bestuur te lezen, maar deze keer staat rating officer er niet tussen. Het is moeilijk om door te geven wie te kiezen, maar gevoelsmatig zou men hier het algemeen e-mailadres, die van de FIDE-delegate en national secretary kiezen met een CC aan de voorzitter.

De taal van de communicatie is tegenwoordig Engels (uiteraard mag de (hoofd)taal van het land in kwestie ook.)

Opgelet.

  1. Denk eraan dat deze communicatie soms wat tijd vergt. Soms gaat het zeer snel, maar soms kan het tot weken duren eer men antwoord terug krijgt. Hier dient een organisatie rekening mee te houden.
  2. Sommige buitenlandse federaties kunnen ook een aantal regels hebben. Zo zal bijv. de Engelse federatie GEEN FIDE-ID genereren voor een Engelse speler die geen lid is van de Engelse Federatie.

Kortom als organisatie is het raadzaam om niet zo maar buitenlandse spelers te aanvaarden zonder dit allemaal goed overwogen te hebben. De KBSB kan enkel de raad geven aan de organisaties om zelf te vragen aan deze spelers om vóór aanvaarding van hun deelname zelf hun FIDE-ID aan te vragen bij hun federatie. Op die manier zijn ze altijd ingedekt.

Dit brengt ons bij Belgische spelers zonder FIDE-ID die in het buitenland een FIDE-geregistreerd toernooi gaan spelen. Soms zal het voorkomen dat aan hun gevraagd wordt om eerst het FIDE-ID te bezorgen alvorens hun inschrijving aanvaard wordt. In dat geval dienen ze deze vraag te richten aan fide@frbe-kbsb.be. Er zal gecontroleerd worden of deze spelers aangesloten zijn. Zo ja, dan wordt voor hen een FIDE-ID gegenereerd en terug gecommuniceerd. Indien een speler niet is aangesloten, dan zal voor hem geen FIDE-ID aangemaakt worden. Het is het standpunt van de RvB dat omdat er voor hem kosten gemaakt worden die door de FIDE aan de KBSB aangerekend worden, de speler dan ook een lidmaatschap heeft bij de KBSB. Dit staat trouwens ook in art. 13.1 van de FIDE Rating Regulations: om in te FRL te mogen staan, moet een speler lid zijn van zijn nationale federatie.

Tot slot nog dit. Een speler die een dubbele nationaliteit heeft waaronder de Belgische en die geen FIDE-ID heeft, mag op het moment dat hij een FIDE-ID nodig heeft, kiezen bij welke federatie hij zich mag aansluiten: bij de Belgische of bij de andere federatie. Hetzelfde is voor een speler zonder FIDE-ID die in België woont, maar geen Belgische nationaliteit heeft. Ook hij mag kiezen bij welke federatie hij zich wil aansluiten: de Belgische (op basis van woonplaats) of de andere federatie (op basis van nationaliteit). Indien organisatoren P2 gebruiken, dan dienen ze hier aandacht aan te schenken. Ze dienen dit expliciet te vragen aan desbetreffende speler(s) en afhankelijk van het verkregen antwoord de nationaliteit in P2 wijzigen. Dit veld wordt immers gebruikt als federatie bij de FIDE-rapportage.