Algemene Vergadering - Assemblée Générale van de KBSB – de la FRBE 20.10.2018

Plaats/Endroit/Ort:

  • Cafeteria  du complexe sportif de Berchem Sainte Agathe, rue des  Chalets, 1 – 1082 Bruxelles. Le stationnement est aisé et gratuit.
  • Cafetaria  Sportcomplex Chaletstraat 1 = Lusthuizenstraat 1 – van  St. Agatha Berchem – 1082 Brussel. Gemak van parkeren en gratis.

Aanvang / Début : 14:00

Uitgenodigd / invités :

  • De clubs of hun vertegenwoordiger, les clubs ou leurs représentants
  • VSF, FEFB, SVDB
  • RvB/CA + GP/PM de la FRBE/van de KBSB; de ereleden/les membres d’honneur.

Beste leden, Chers membres,

 

In bijlage vindt u de DEFINITIEVE agenda van deze A.V.

Een woordje uitleg is hier op zijn plaats: het Bestuur verzoekt u het MAXIMUM bedrag van het lidgeld op 25€ te brengen; wat is hiervoor de reden: de KBSB dient, ook in de toekomst, zijn taken naar behoren uit te voeren. Er dienen zich echter nieuwe feiten aan : de KBSB is een VZW.  Volgens de Europese wetgeving worden wij beschouwd als een "vereniging" en verlenen wij diensten. We zouden  daarom onderworpen zijn aan de BTW. Om kort te zijn in deze inleiding, volgt hieruit dat vanaf 1 januari 2019 onze Federatie - aangezien we een omzet van 25 000 € overschrijden - onderworpen zal zijn aan een tarief van 21% op lidgelden, de inschrijvingen voor toernooien zijn onderworpen aan de BTW tegen een tarief van 6%.

Daarnaast hebben enkele clubs een aanvraag ingediend voor een vermindering van het lidgeld van € 2. Rekening houdend met voorgaande zou dit onze belangen teveel schaden. Het Bestuur dringt er bij u op aan hier niet op in te gaan. Meer informatie zal u worden gegeven op de Algemene Vergadering.

Het Bestuur dankt u voor uw vertrouwen.

 

Ik vestig uw aandacht op de voorstellen van Sergio (VNT) betreffende de datums NIC 2019/2020 (pagina 23).

En annexe vous trouvez l'agenda DEFINITIF de cette A.G. 

Un mot d’explication s’impose: le Conseil vous demande de porter le montant MAXIMUM de la cotisation à 25 €; quelle en est la raison: la FRBE doit, aussi dans l’avenir, s’acquitter correctement de sa tâche. Cependant, de nouveaux faits émergent: la FRBE est une ASBL. Au regard du droit européen, nous sommes considérés comme une «entreprise » et nous effectuons des prestations de services. Nous devrions donc être soumis à la TVA. Pour être bref dans cette introduction, il en résulte qu’à partir du 1e janvier 2019 notre fédération -puisque on dépasse un chiffre d’affaires de 25 000€-  sera soumise à un taux de 21% sur les cotisations, les inscriptions aux tournois sont soumises à la TVA à un taux de 6%.

En plus, certains clubs ont introduit une demande de réduction de la cotisation de 2€. Compte tenu de ce qui précède, cela porterait trop atteinte à nos intérêts. Le conseil vous exhorte à ne pas entrer dans cette proposition. De plus amples renseignements vous seront donnés à l’Assemblée Générale.

Le Conseil vous remercie pour votre confiance.

 

J’attire votre attention sur les propositions de Sergio (RTN) concernant les dates ICN 2019/2020 (page 23).

 

Vriendelijke groet – Cordialement.

Eddy De Gendt Secretaris KBSB – FRBE – KSB Secrétaire

eddy.dg@skynet.be  - 0476/992 575

Bijlagen/annexes:

2018OCT20uitnodiging_DEF_convocation _FRBE_KBSB_AG_AV.pdf

2018OCT20uitnodiging_DEF_convocation _FRBE_KBSB_AG_AV.docx

20181020 Rapport de la commission jeunesse - jeugdcommissie.pdf

KBSB JAARREKENING 2017-2018.pdf

AG_AV_2018_MEMBRES AYANT DROIT DE VOTE_STEMGERECHTIGDEN.pdf

AG_AV_2018_MEMBRES AYANT DROIT DE VOTE_STEMGERECHTIGDEN.xlsx

KBSB  REKENINGEN 20172018.pdf

Rapport Daniel AG FRBE-KBSB 2018-10-20.pdf

kalender_nic_2019_2020_versie_1_20180918.pdf

kalender_nic_2019_2020_versie_2_20181011.pdf

2017nov18RAPPORTKBSB_FRBE_AG_AV.PDF