KÖNIGLICHER SCHACHBUND BELGIEN K.S.B. - VoG - S.V.D.B.

KÖNIGLICHER SCHACHBUND BELGIEN K.S.B. - VoG
Schachverband der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - SVDB

Site web: http://www.svdb-online.be/

Präsident
Président
Günther Delhaes, Karl-Weiss-Str. 44, 4700 Eupen, tel. 087.74.25.78, delhaes.g@skynet.be
Vizepräsident
Vice-président
 
Schriftführer
Secrétaire
Joseph Lentz, Mirfeld, Büllinger Str. 77, 4770 Amel, tél: 080/54.90.08, joseph.lentz@skynet.be
Kassierer
Trésorier
Ahn Martin, Marienheide 31, 4728 Hergenrath, tel. 087/88.33.78, mahn@breberen.de
Jugendleiter
Jeunesse
José Dorr, Dörnchen 7, 4720 Kelmis, tel. 087.65.24.87, Jose.dorr@skynet.be
Pressesprecher
Presse
Paulus Werner, Judenstrasse 12, 4700 Eupen, tel. 087/55.49.55, paulus.w@skynet.be
Turnierleiter
Directeur tournois
Kurt Rosskamp, Lütticher Strasse 200, 4720 Kelmis, tel.: 087.65.70.88, kuro@skynet.be
ELO-Sachbearbeiter  
Beisitzer
Membres adjoints
Raphael Sproten, Am Bennet 8 , 4701 KETTENIS, tel.: 087553128, r.sproten@skrochade.net

Paul Zilles, Meyerode 23, 4770 AMEL, tel. 080/34.05.41, paul.zilles@unitedtelecom.be
 
Nationale Schiedsrichter klasse B
Arbitres nationaux classe B
Genotte Hans-Willy, Neudorfer Straße 26, 4730 Raeren, tel : 087/85.12.85

Bergmanns Norbert, Kirchstrasse 86, 4730 Hauset, tel : 087/65.65.30, enbergmans@skynet.be

Zimmermann Christian, 4700 Eupen, tel: 0476/70.93.15, christian.zimmermann@skynet.be

Martin Ahn, Marienheide 31, 4728 Hergenrath, tel: 087/88.33.78, mahn@breberen.de

Danny Ludwig, Panneschopp 18, 4731 Eynatten, tel: 087/76.52.40, Danyludwig19@hotmail.com

 

Fédération: 

Domaine: